Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona kierunku zamawianego Matematyka
CZĘSTE PYTANIA (FAQ)
 1. Złożyłem dokumenty rekrutacyjne na Państwa wydział na kierunek matematyka. W związku z tym mam pytanie: co muszę zrobić, żeby zostać objęty projektem?
  Na razie nic. Na początku roku akademickiego, w październiku, odbędzie się spotkanie ze studentami I roku kierunku matematyka studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Na spotkaniu obecni będą kierownik projektu oraz koordynatorzy. Wszystkie elementy związane z projektem będą szczegółowo Państwu przedstawione. Wcześniej będzie można się zapoznać z regulaminem projektu i regulaminem stypendialnym, które będą podane do publicznej wiadomości do końca września.
 2. Kto może wziąć udział w projekcie kierunku zamawianego Matematyka?
  Każdy, kto rozpoczyna kształcenie w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, na kierunku matematyka, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i nie jest czynny zawodowo. Dodatkowe kryteria kwalifikujące do udziału w projekcie zawarte będą w regulaminie projektu.
 3. Kiedy rozpocznie się rekrutacja do Projektu?
  W pierwszym tygodniu października. Dokładny terminarz zostanie ogłoszony do końca września.
 4. Czy już teraz muszę deklarować swój udział w Projekcie?
  Nie. Z deklaracją można poczekać do czasu rekrutacji. Jednak, dotychczasowe deklaracje pozwalają nam ocenić stopień zainteresowania kierunkiem zamawianym i odpowiednio kierować akcją promocyjną.
 5. Kiedy będą znane zasady rekrutacji i regulamin Projektu?
  Zgodnie z harmonogramem projektu, regulamin rekrutacji, regulamin stypendiów, regulamin staży, muszą być opracowane i podane do publicznej wiadomości do końca września 2012 r.
 6. Ile osób może wziąć udział w projekcie?
  Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych stopnia pierwszego na kierunku matematyka mogą wziąć udział w Projekcie. Udział w Projekcie jest dobrowolny. Należy jedynie spełnić określone warunki (patrz pyt. 2).
 7. Na jakiej podstawie odbędzie rekrutacja do Projektu?
  Szczegóły rekrutacji zawarte będą w regulaminie Projektu, który zostanie opublikowany do końca sierpnia.
 8. Na jakiej podstawie będą przyznawane stypendia?
  Przyznawanie stypendiów oparte będzie o regulamin stypendialny Projektu. Głównym czynnikiem, decydującym o przyznaniu stypendiów, będą osiągnięcia w nauce (oceny). Stypendia na pierwszy semestr przyznawane będą na podstawie ocen ze świadectwa maturalnego.
 9. Czy o przyznanie takiego stypendium składa się wniosek?
  Tak, na zasadzie dobrowolnych, pisemnych zgłoszeń studentów według ogłoszonego wcześniej wzoru. Stosowne terminy i wzór zgłoszeń podane będą do końca września 2012 roku.
 10. Na jaki okres przyznawane są stypendia?
  Na okres jednego semestru. Po zakończeniu każdego semestru, na podstawie regulaminu stypendialnego Projektu, przyznawane będą stypendia na kolejny semestr. Semestr zimowy obejmuje 5 miesięcy (od października do lutego) i semestr letni 4 miesiące (od marca do czerwca).
 11. Kiedy przewiduje się podanie listy osób, którym zostałoby przyznane to stypendium?
  Pierwsza lista przyznanych stypendiów ogłoszona będzie na początku października, kolejne listy będą ogłaszane na początku każdego semestru akademickiego.
 12. Ilu studentów biorących udział w Projekcie będzie otrzymywało stypendia?
  Planujemy, że w pierwszym semestrze, 25 studentów otrzyma stypendia motywacyjne. W kolejnych semestrach liczba stypendiów będzie się zmieniać. Szczegóły zawarte będą w regulaminie stypendialnym projektu.
 13. Czy nie biorąc udziału w Projekcie mogę starać się o stypendium w ramach Projektu?
  Nie. O te stypendia mogą ubiegać się tylko uczestnicy Projektu.
 14. Czy otrzymując stypendium w ramach Projektu mogę starać się o inne stypendia?
  Tak. Pobierając stypendium, w ramach Projektu, można starać się o inne stypendia, tj. socjalne, naukowe i inne.
 15. Czy będąc uczestnikiem Projektu mogę z niego zrezygnować?
  Tak. Ale zależy nam by jak najwięcej uczestników Projektu dotarła do jego końca.

 
   
Projekt ,,Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim'' współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV PO KL ,,Szkolnictwo wyższe i nauka'', Działanie 4.1. ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy'', Poddziałanie 4.1.2 ,,Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy''
 
Ostatnia aktualizacja 4.12.2015 r.
© 2012 Uniwerstytet Zielonogórski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii