Projekt współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona kierunku zamawianego Matematyka
WYKŁADY
Projekt zakłada przeprowadzenie w każdym roku akademickim trwania projektu po dwa dwugodzinne wykłady przez zaproszonych profesorów z kraju i zagranicy. Na wykładach zostanie przedstawiony współczesny stan wiedzy z różnych dziedzin matematyki. Wykłady s‘ skierowane do wszystkich studentów objętych projektem. Celem dodatkowych wykładów jest podniesienie atrakcyjnoťci kształcenia studentów kierunku matematyka.

1. Wykład Prof. Armina Hoffmanna "Optimization - What is it ?"

23.05.2013 (czwartek) sala 207, godz. 9.45 [plakat]

2. Wykład Prof. Yaira Censora "Perturbation Resilience of Projection Methods and the Superiorization Methodology"

27.05.2013 (poniedziałek) sala 207, godz. 9:30 [plakat]

3. Wykład dr hab. inż. Jarosława Zawadzkiego, prof. PW "Wprowadzenie do metod geostatystycznych"

17.11.2014 (poniedziałek) sala 3 A-29, godz 11:15 [plakat]

4. Wykład Prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja, Uniwersytet Opolski, "Istnienie ¶rednich czasowych oraz ich interpretacja fizyczna"

15.12.2015 (poniedziałek) sala 216 A-29, godz. 11:15 [plakat]

5. Wykład Prof. Christian Grossmann, TU Dresden, " Selected Problems in Function Spaces and their Numerical Treatment"

24.03.2015 (wtorek) sala 207 A-29, godz 15:15 [plakat]

6. Wykład Prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski, Politechnika Warszawska, "Współczesna teoria sterowania, idee i zastosowania"

6.05.2015 (¶roda) sala 207 A-29, godz 11:15 [plakat]


 
   
Projekt ,,Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim'' współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV PO KL ,,Szkolnictwo wyższe i nauka'', Działanie 4.1. ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy'', Poddziałanie 4.1.2 ,,Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy''
 
Ostatnia aktualizacja 4.12.2015 r.
© 2012 Uniwerstytet Zielonogórski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii