Projekt współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona kierunku zamawianego Matematyka

Studenckie staże zawodowe

Opinia o studentach odbywaj±cych staże

Chciałabym napisać kilka słów o naszej współpracy ze studentami Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego – Maciej Kubiak, Mateusz Kubiak, Tomasz Wieczorek, Anna Sus – podczas ich stażu w IHP GmbH Frankfurt nad Odrą, w ramach unijnego projektu kierunku zamawianego (matematyka) prowadzonego przez ich Wydział. Oto główne elementy na które zwróciliśmy uwagę i które są godne pochwały: Jeste¶my pod wrażeniem efektów jakie udało się osi±gn±ć w ci±gu zaledwie 3 miesięcy współpracy - wszystkie zadania zostały wykonane. Po krótkim wdrożeniu się w nowe zagadnienia (teoria kryptografii), studenci samodzielnie opracowywali zagadnienia, konsultuj±c jedynie kolejne etapy i rezultaty. Jako przykład praca jak± studenci wykonali dla mnie: opanowanie teorii krzywych hipereliptycznych oraz podstaw kryptografii na tych krzywych, nauka programowania w języku Java, przygotowanie szyfrowania i podpisu elektronicznego dla tych krzywych w Javie, a na koniec opisanie po angielsku tego co zrobili. To naprawdę dużo, a cało¶ć działań wymagała z mojej strony niewielkiego zaangażowania, polegała w zasadzie na weryfikacji czy rezultaty s± poprawne.
Mamy nadzieje na dalsza współpracę.


Anna Sojka-Piotrowska
System Design/Sensornets & Middleware Platform IHP GmbH
Innovations for High Performance Microelectronics
Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik
Frankfurt (Oder), Germany
http://www.ihp-microelectronics.com/en/start.html

 
   
Projekt ,,Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim'' współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV PO KL ,,Szkolnictwo wyższe i nauka'', Działanie 4.1. ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy'', Poddziałanie 4.1.2 ,,Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy''
 
Ostatnia aktualizacja 4.12.2015 r.
© 2012 Uniwerstytet Zielonogórski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii