Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona kierunku zamawianego Matematyka
KONTAKT
Adres
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra

E-mail
zamawiane@wmie.uz.zgora.pl

Zespół Projektu

Biuro
pokój 303 A-29 (Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii - III piętro)


 
   
Projekt ,,Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim'' współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV PO KL ,,Szkolnictwo wyższe i nauka'', Działanie 4.1. ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy'', Poddziałanie 4.1.2 ,,Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy''
 
Ostatnia aktualizacja 4.12.2015 r.
© 2012 Uniwerstytet Zielonogórski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii