Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona kierunku zamawianego Matematyka
Kształcenie w dziedzinie przedsiębiorczości
Projekt przewiduje kształcenie w dziedzinie przedsiębiorczości z wykorzystaniem praktycznych elementów oraz zajęcia prowadzone z wiedzy eksperckiej przez praktyków. Proponujemy zajęcia z rachunkowości komputerowej procesów biznesowych z wykorzystaniem programów RAKS i SYMFONIA oraz wykorzystanie międzynarodowej internetowej platformy edukacyjnej FASTER i możliwość zdobycia certyfikatu EBC*L European Business Competence*Licence (Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych), międzynarodowe wiadectwo praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów i prawa spółek handlowych, uznawane i rozpowszechnianie w blisko 30 krajach na świecie (świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, ekonomii, finansów i prawa spółek handlowych, uznany międzynarodowy standard wiedzy ekonomicznej, potwierdzenie aktualnej wiedzy ekonomicznej, która coraz częściej jest wymagana również u pracowników z wykształceniem nieekonomicznym).

Jako pierwsze z zaplanowanych zajęć będzie realizowany wykład z Ekonomii matematycznej. Wykład poprowadzi dr Aleksandra Arkit.
1. Ekonomia matematyczna (30 godz.)
Wykład poprowadzi dr Aleksandra Arkit.
Pierwsza część wykładów (10 godz.) odbywać się będzie w każdy piątek (od 10.05 do 7.06 2013 r.) o godz. 7.30--9.00 w sali 3 A-29.
Druga część wykładów (20 godz.) odbywać się będzie w każdy piątek do końca 2013 roku, o godz. 7.30--9.00 w sali 207 A-29.
2. Podstawy rachunkowości z wykorzystaniem platformy FASTER
Podstawy rachunkowości z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej FASTER dla grupy studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku matematyka w wymiarze 30 godzin w roku 2013. Treści programowe omawiane na zajęciach: wprowadzenie użytkowników do zagadnień związanych z rachunkowością takich jak równanie bilansowe i operacje gospodarcze, księgi rachunkowe, mechanizmy i cykl rachunkowości, krótką analizę rachunkowości środków trwałych, aktywów obrotowych, kapitału własnego, zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, jak również przychodów i kosztów.
Zajęcia mają formę kształcenia z wykorzystaniem Internetu przy wsparciu platformy edukacyjnej FASTER.
3. Prawo spółek i prawne podstawy działalności gospodarczej z wykorzystaniem platformy FASTER
Prawo spółek i prawne podstawy działalności gospodarczej z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej FASTER dla grupy studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku matematyka w wymiarze 30 godzin w roku 2013. Treści programowe omawiane na zajęciach: podstawowe regulacje prawne, które odnoszą się do przepisów rachunkowych dla spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek osobowych i jednoosobowej działalności gospodarczej, zagadnienia dotyczące struktury prawnej i organizacyjnej przedsiębiorstw, ich formy prawnej, aspektów księgowych dotyczących podziału zysku dla akcjonariuszy, jak również zaprzestanie działalności.
Zajęcia mają kształcenia z wykorzystaniem Internetu przy wsparciu platformy edukacyjnej FASTER.
4. Analiza ekonomiczno-finansowa z wykorzystaniem platformy FASTER dla grupy studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku matematyka w wymiarze 30 godzin w roku 2014
Treści programowe omawiane na zajęciach: analiza metodą poziomą i pionową i interpretacja wyników, obliczanie głównych wskaźników w celu pomiaru płynności, rentowności i wypłacalności spółki, interpretacja wskaźników w celu podjęcia niezbędnych decyzji inwestycyjnych, analiza ekonomiczno-finansowa rachunków przepływów pieniężnych sporządzonych metodą bezpośrednią i pośrednią, strategie finansowe w oparciu o kierunki przepływów z trzech działalności.
Zajęcia mają formę kształcenia z wykorzystaniem Internetu przy wsparciu platformy edukacyjnej FASTER.
5. Sprawozdawczość finansowa z wykorzystaniem platformy FASTER dla grupy studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku matematyka w wymiarze 30 godzin w roku 2014
Treści programowe omawiane na zajęciach: obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw, polityka rachunkowości, elementy sprawozdań finansowych i sposoby sporządzania (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa), grupy kapitałowe i regulacje funkcjonowania grup kapitałowych w Polsce, polityka rachunkowości grupy kapitałowej, konsolidacja sprawozdań grup kapitałowych (zasady i metody konsolidacji).
Zajęcia mają formę kształcenia z wykorzystaniem Internetu przy wsparciu platformy edukacyjnej FASTER.
6. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza dla grupy studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku matematyka w wymiarze 30 godzin w roku 2014
Treści programowe omawiane na zajęciach: rola rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, narzędzia rachunkowości zarządczej, klasyfikacja kosztów, ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej i pomocniczej, metody kalkulacji kosztów (podziałowa - prosta, współczynnikowa, fazowa; doliczeniowa - zleceniowa, asortymentowa), rachunek kosztów zmiennych i pełnych, rachunek kosztów działań, zarządzanie kosztami i analiza kosztowa, ustalanie cen i strategie cenowe.
7. Rachunkowość spółek handlowych z wykorzystaniem platformy FASTER dla grupy studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku matematyka w wymiarze 30 godzin w roku 2014
Treści programowe omawiane: aspekty rachunkowe i regulacje prawne dotyczące spółek handlowych, elementy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej i operacje gospodarcze związane z zakładaniem spółek kapitałowych, zwiększaniem kapitału, podziału zysku i tworzenia rezerw kapitałowych, organy władzy spółek kapitałowych i zakres ich odpowiedzialności i obowiązków, obowiązki i narzędzia związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ewidencja operacji gospodarczych spółek kapitałowych.
Zajęcia mają formę kształcenia z wykorzystaniem Internetu przy wsparciu platformy edukacyjnej FASTER.
8. Rachunkowość komputerowa procesów finansowych SYMFONIA dla grupy studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku matematyka w wymiarze 30 godzin w roku 2014
Treści programowe omawiane na zajęciach: realizuje operacji księgowych – od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez użytkownika zestawień i sprawozdań.
Zajęcia mają formę kształcenia z wykorzystaniem Programu SYMFONIA.
9. Rachunkowość podatkowa z wykorzystaniem platformy FASTER dla grupy studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku matematyka w wymiarze 30 godzin w roku 2015.
Treści programowe omawiane na zajęciach: klasyfikacja i interpretacja zdarzeń gospodarczych według prawa bilansowego i podatkowego, różnice trwałe i przejściowe pomiędzy wynikiem finansowym brutto a dochodem podatkowym, aktywa i rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego, ustalanie dochodu, podstawy do opodatkowania, wyniku netto oraz zobowiązań podatkowych.
Zajęcia mają formę kształcenia z wykorzystaniem platformy FASTER.
10. Rachunkowość komputerowa procesów biznesowych RAKSSQL dla grupy studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku matematyka w wymiarze 30 godzin w roku 2015.
Treści programowe omawiane na zajęciach: zakładanie nowej firmy w oprogramowaniu, budowanie planu kont i podstawowych kartotek, księgowanie podstawowych zdarzeń gospodarczych, sporządzanie sprawozdań finansowych i innych zestawień zdefiniowanych przez użytkownika.
Zajęcia mają formę kształcenia z wykorzystaniem programu RAKSSQL.


Strona projektu Faster


 
   
Projekt ,,Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim'' współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV PO KL ,,Szkolnictwo wyższe i nauka'', Działanie 4.1. ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy'', Poddziałanie 4.1.2 ,,Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy''
 
Ostatnia aktualizacja 4.12.2015 r.
© 2012 Uniwerstytet Zielonogórski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii